JapanHelpDesk

2016年3月から、関西地方の在日外国公館は当財団法人の外国人観光客サポートサービス「JapanHelpDesk」を導入し始めました。
「JapanHelpDesk」は、訪日外国人の、日本での【困った】をすべて解決するワンストップサービスで、各国の領事館等が「JapanHelpDesk」の導入をすることにより、自分の国からの観光客が安心して、来日できるような環境作りを目指しています。
現在は、在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館や在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館をはじめとして、関西地方の在日外国公館は「JapanHelpDesk」を利用しており、パンフレットやポスターを設置しています。


JapanHelpDesk was introduced at various foreign diplomatic Institutions
Since March foreign diplomatic Institutions of the Kansai Area started to introduce JAPF`s foreign traveler support service “JapanHelpDesk”.
JapanHelpDesk is a service that aims to solve every problem of foreigners visiting Japan in just one step.
Using this service, the foreign diplomatic Institutions want to help travelers of their countries to have a save and fruitful time in Japan.
Today, starting by The Philippine Consulate General Osaka-Kobe or the Consulate General of the Socialist Republic of Viet Nam in Osaka, various Institutions are using JapanHelpDesk and have Posters or flyer to hand out to their visitors.


Bắt đầu từ tháng 3 năm 2016, đại diện
cơ quan ngoại giao quốc tế tại vùng Kansai- JAPF (Quỹ xúc tiến Châu Á – Nhật Bản) đã đưa vào sử dụng dịch vụ hỗ trợ du khách nước ngoài “JapanHelpDesk”.
Với mục đích tạo ra sự yên tâm cho các quốc gia có khách du lịch tới Nhật Bản, “JapanHelpDesk” là một dịch vụ hướng tới việc giải quyết tất cả các vấn đề chỉ trong một bước.
Hiện nay, Tổng lãnh sự quán Cộng Hoà Philippin tại Osaka-Kobe với Tổng lãnh sự quán Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Osaka và rất nhiều cơ quan quốc tế khác tại vùng Kansai đang sử dụng dịch vụ “JapanHelpDesk” được giới thiệu bằng các tấm áp phích và truyền đơn.


关西地区在日外国领事馆启用「JapanHelpDesk」服务
2016年3月起,关西地区的在日外国领事馆陆续启用本财团法人提供的外国游客支援服务「JapanHelpDesk」。
「JapanHelpDesk」是解决外国游客在日期间所有困扰的一站式服务。在日外国领事馆启用本服务,旨在为本国游客创造安心的访日观光环境。
现在,以驻大阪•神户的菲律宾共和国领事馆、驻大阪越南社会主义共和国领事馆为代表的关西地区在日外国领事馆启用「JapanHelpDesk」服务,在领事馆内贴有本服务的海报,放置服务介绍宣传册。


「JapanHelpDesk」가 간사이지방에 있는 재일 외국 공관에 도입되었습니다.
2016년3월달부터 간사이지방에 있는 재일 외국 공관은 저희 재단 법인이 운영하는 외국인 관광객 지원 서비스「JapanHelpDesk」를 도입하기 시작했습니다.
「JapanHelpDesk」는 방일 외국인들이 일본에서 곤란한일이나 불평이 생겼을 때는 아무거나 전부 다 해결해주는 서비스이기 때문에 각국 영사관들은 「JapanHelpDesk」 도입을 통해 자기 나라에서 오는 관광객들이 편안한 마음으로 일본에 올 수 있는 환경을 만들고자 합니다.
현재는 재오사카•코베 필리핀공화국 영사관이나 재오사카 베트남 사회주의공화국 영사관을 비롯한 간사이지방에 있는 재일 외국 공관은「JapanHelpDesk」를 이용하고 있기 때문에 카탈로그나 전단지를 설치하고 있습니다.